Tractari auto

 

 CONDITII PRIVIND ASIGURAREA DE TRACTARE AUTO  –  acest serviciu se adreseaza sau poate fi achizitionat doar de persoanele fizice.

1.OBIECTUL ASIGURĂRII

Obiectul asigurării îl constituie serviciile de tractare auto, în regim 24 ore din 24, efectuate de către Prestatorul de servicii şi suportate de către Asigurător, conform condiţiilor de asigurare şi în limita sumelor maxime asigurate pentru serviciile respective.

Pretul servicului / asigurarii este:

 • 20 RON pentru 6 luni,  asigura 1 eveniment in valoare de maxim 500 RON;
 • 30 RON pentru 12 luni, asigura 2 evenimente in valoare de maxim 1000 RON.

Polita privind asigurarea de TRACTARE AUTO se poate emite simultan cu polita RCA pentru 6 luni sau 12 luni.

2.DEFINIȚII

1.1 Accident rutier: eveniment neprevăzut, produs pe drumurile publice, de către Asigurat/conducătorul auto, care presupune o coliziune cu un corp fix sau în mişcare şi/ori părăsirea carosabilului și se soldează cu avarierea/ imobilizarea Autovehiculului.

1.2 Asigurat: persoană fizică/juridică cu domiciliul, reşedinţa sau sediul în România, deținători autovehicule înmatriculate în România, și pentru care s-a încheiat asigurarea de tractare auto, titulari ai interesului asigurabil, nominalizați expres în Poliță.

1.3 Asigurător: Societatea de Asigurare–Reasigurare CITY INSURANCE S.A.

1.4 Autovehicul: vehicul destinat transportului terestru, cu excepţia celui care circulă pe şine, echipat cu motor de propulsie care se deplasează pe drum prin mijloace proprii şi care, conform legii, este supus înmatriculării.

1.5 Beneficiar: Asiguratul şi/sau persoana fizică care utilizează Autovehiculul în baza unui contract sau conduce Autovehiculul cu acordul Asiguratului în momentul producerii accidentului rutier.

1.6 Contract de asigurare: Polița împreună cu prezentele condiții de asigurare și orice alte anexe;

1.7 Contractant: persoana fizică/juridică care încheie cu Asigurătorul contractul de asigurare obligându-se să plătească prima de asigurare și să respecte obligaţiile care îi revin prin contract.

1.8 Drum public: orice cale de comunicaţie terestră, cu excepţia căilor ferate, special concepută, proiectată şi amenajată pentru traficul vehiculelor rutiere, deschisă circulaţiei publice.

1.9 Eveniment asigurat: accidentul rutier produs în mod imprevizibil și accidental care apare în timpul perioadei de asigurare.

1.10 Despăgubire: preluarea cheltuielilor de tractare auto de către Asigurător, conform serviciilor acoperite în baza contractului de asigurare.

1.11 Poliţă: documentul emis de Asigurător prin care se probează/certifică încheierea contractului de asigurare.

1.12 Prestator de servicii: societatea, împuternicită să reprezinte Asigurătorul şi care efectuează serviciile acoperite prin prezenta asigurare.

1.13 Tractare auto: încărcarea/descărcarea pe/de pe platformă şi transportul pe platforma al Autovehiculului.

3.RISCURI ASIGURATE / SERVICII ACOPERITE

3.1 Se consideră risc asigurat situția în care, ca urmare a accidentului rutier, Autovehiculul nu mai este în stare de funcţionare sau este în stare de funcționare dar nu respectă prevederile legale privind circulația pe drumurile publice.

3.2 Asigurătorul acoperă prin Prestatorul de servicii, numai pe perioada asigurată, cheltuielile pentru:

3.2.1 primirea apelurilor la centrul de apel al Prestatorul de servicii;

3.2.2 tractarea Autovehiculului şi anume:

 1. a) încărcarea Autovehiculului pe platformă ca urmare a avariilor suferite într-un accident rutier;
 2. b) trasportul pe platformă a Autovehiculului încărcat până la cel mai apropiat service auto din rețeaua de service-uri agreată de Asigurător;
 3. c) descărcarea Autovehiculului la cel mai apropiat service auto din rețeaua de service-uri agreată de Asigurător;
 4. d) transportul pe platformă la domiciliul Asiguratului, dacă acesta solicită în mod expres, cu condiția ca distanța până la domiciliu să fie cel mult egală cu distanța până la atelierul auto la care ar fi fost transportat Autovehiculul conform prevederii de la punctul 3.2.2 litera c).

3.3 Prin respectarea opțiunii de la punctul d) de mai sus, Asiguratul pierde dreptul la un transport ulterior, până la un atelier auto.

4.EXCLUDERI

4.1 Nu se încheie asigurare și Asigurătorul nu acoperă cheltuielile aferente serviciilor de tractare pentru:

 1. a) Autovehicule care nu sunt menționate in Poliță;
 2. b) Autovehicule cu sarcină utilă mai mare de 3,5 tone, cu mai mult de 9 locuri, remorci, semiremorci şi altele asemenea;
 3. c) Autovehicule folosite pentru transportul de persoane contra unei taxe (taxi/maxi taxi) sau pentru rent-a-car.

4.2 Asigurătorul nu răspunde şi nu acoperă cheltuielile dacă, la momentul producerii evenimentului:

 1. a) Autovehiculul nu este autorizat corespunzător pentru circulaţie (Inspecţia Tehnică Periodică expirată)
 2. b) conducătorul Autovehiculul nu deţine permis de conducere valabil pentru categoria respectivă ori permisul de conducere i-a fost retras, anulat sau reţinut în vederea anulării şi nu a fost eliberată o dovadă provizorie sau aceasta a expirat;
 3. c) conducătorul Autovehiculului se afla sub influenţa alcoolului/narcoticelor.

4.3 Nu sunt acoperite prin asigurare:

 1. a) cheltuieli pentru piese/materiale care trebuie înlocuite;
 2. b) prejudicii de consecinţă (prejudicii care nu sunt de natură fizică, incluzând, dar fără a se limita la, beneficiul/câştigul nerealizat de Asigurat; prin lipsirea de Autovehicul/de utilizarea acestuia), pierderea valorii/funcţionalităţii Autovehiculului după reparare;
 3. c) recuperarea Autovehiculului din afara carosabilului și/sau repunerea acestuia pe calea de rulare dacă este necesară intervenția cu echipamente speciale gen macara, cărucioare etc.;
 4. d) tractarea ca urmare a unor accidente rutiere produse în afara drumurilor publice, participării la competiții (oficiale sau neoficiale);
 5. e) avarii cauzate de bunurile/animalele transportate;
 6. f) imobilizarea Autovehiculului din următoarele motive: în zone unde accesul auto al Prestatorului de servicii nu este posibil, pană de combustibil, alimentare cu combustibil inadecvat;
 7. g) evenimente petrecute în condiţii climaterice extreme, anunţate sau neprevăzute, în care nu este posibilă intervenţia Prestatorului de servicii;
 8. h) avarii/piederi de natură fizică la Autovehicul ca urmare a operațiunilor de încărcare/descărcare pe/de pe platformă, a accidentelor în care este implicat vehiculul platformă.

4.4 Asigurătorul nu acoperă următoarele cheltuieli care cad direct în sarcina Asiguratului, pentru:

 1. a) tractarea Autovehicului încărcat sau a unuia care nu poate fi manevrat din cauza unei pene de cauciuc sau din cauza perforării sau deteriorării roţilor, dacă acestea nu sunt produse ca urmare a unui accident rutier;
 2. b) intrarea Autovehiculului într-o parcare şi/sau pentru taxe de drum;
 3. c) serviciile ce necesită echipamente (SDV-uri) speciale necesare atunci când Autovehiculul a suferit o avarie în urma căreia calea de rulare a acestuia este avariată ori Autovehiculul se află într-o situație ce impune utilizarea lor
 4. d) tractarea în condiţii deosebite la locul accidentului, sunt considerate inclusiv situațiile în care, la locul producerii accidentului, drumul nu este pavat, chiar dacă ar fi acoperit prin asigurare un eveniment produs pe un asemena drum nepavat, Asiguratul acceptă că timpul de sosire al vehiculului de intervenţie va depinde de circumstanţele evenimentului;
 5. e) deteriorarea/pierderea cheilor, a telecomenzii sau a decodorului (cheie de imobilizare) ori în cazul în care acestea sunt uitate în Autovehicul;
 6. f) tractarea Autovehicului la un atelier de reparaţii altul decât cel precizat la punctul 3.2.2 litera c) de mai sus;
 7. g) tractarea Autovehicului aflat în afara căii de rulare de către o autoritate publică;
 8. h) mutarea Autovehicului dintr-o parcare/orice altă acţiune solicitată pentru ca Autovehiculul să poată fi tractat de un camion standard de tractare;
 9. i) depozitarea şi paza Autovehiculului într-una dintre parcările prestatorului.

4.5 Nu se acoperă cheltuielile serviciilor de tractare pentru accidente provocate de Asigurat cu intenție ori din culpă gravă.

5.SUMA ASIGURATĂ

5.1 Suma asigurată este menţionată în Poliţă şi reprezintă valoarea maximă a cheltuielilor acordate de Asigurător pentru serviciile de tractare.

5.2 Asigurătorul acoperă cheltuielile necesare pentru un eveniment asigurat în cazul asigurărilor încheiate pe 6 luni, respectiv pentru cel mult două evenimente asigurate în cazul asigurărilor încheiate pe 12 luni.

6.FRANŞIZA

Nu se aplică franșiză.

7.PRIMA DE ASIGURARE

Prima de asigurare se achită în lei, anticipat şi integral.

8.PERIOADA ASIGURATĂ

Perioada de asigurare este cea precizată în Poliţă, cu valabilitate de 6 luni sau 1 (un) an: începe la ora 0.00 a zilei precizate în Poliţă, dar nu mai devreme de ora 24 a zilei în care s-a plătit prima de asigurare şi încetează la ora 24:00 a ultimei zile din perioada pentru care s-a încheiat Poliţa sau după caz, la ora 0:00 a zilei în care aceasta este anulată ori reziliată, sau odată cu prestarea serviciilor de tractare auto care au ca urmare epuizarea sumei asigurate.

9.LIMITA GEOGRAFICĂ

Asigurarea este valabilă numai pe teritoriul României.

10.ÎNCHEIEREA ASIGURĂRII

10.1 Contractul de asigurare se încheie în formă scrisă.

10.2 Asigurarea se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

 1. a) contractul de asigurare a fost emis şi semnat de către Asigurător;
 2. b) prima de asigurare a fost plătită de către Asigurat/Contractant înainte de intrarea în vigoare a Poliței.

11.REÎNNOIREA POLIȚEI

Reînnoirea reprezintă încheierea unui nou contract de asigurare, pentru perioade succesive sau oricând de la data expirării valabilităţii contractului de asigurare existent şi se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite cumulativ condițiile de la art. 10.2.

12.OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI/CONTRACTANTULUI

12.1 Pentru a putea beneficia de serviciile de tractare auto, în cazul producerii evenimentului asigurat, Asiguratul trebuie să contacteze Prestatorul de servicii, la numărul de telefon: 0372.165.688 disponibil non-stop, imediat dar nu mai târziu de 24 de ore de la producerea evenimentului în cauză. Limba utilizabilă pentru comunicarea cu centrul de apel este română.

12.2 La contactarea centrului de apel, Asiguratul trebuie să comunice clar numele său complet, seria şi perioada de valabilitate a asigurării de tractare auto, numărul de înmatriculare al Autovehicului, detalii despre eveniment, adresa la care se află şi modalitatea prin care poate fi contactat.

12.3 Asiguratul trebuie să comunice Asigurătorului/Prestatorului de servicii toate informaţiile care îi sunt solicitate și pe care le cunoaşte în legătură cu evenimentul asigurat în orice moment i se solicită (anterior, în timpul ori după prestarea serviciilor).

12.4 Asiguratul trebuie să declare dacă a încheiat alte poliţe de asigurare pentru obiectul asigurării menționat în prezenta Poliţă.

12.5 După ce a fost raportat evenimentul asigurat, Asiguratul este obligat să respecte instrucţiunile primite din partea Prestatorului de servicii.

12.6 Dacă Asiguratul acţionează nerespectând acele instrucţiuni, Asigurătorul nu va fi responsabil pentru cheltuielile apărute.

12.7 Asigurătorul va refuza acoperirea serviciilor de tractare în cazul în care Asiguratul nu respectă obligaţiile enumerate mai sus.

13.RĂSPUNDEREA/OBLIGAŢIILE ASIGURĂTORULUI

Asigurătorul este obligat să pună la dispoziția Asiguratului/Contractantului informații corecte și complete cu privire la contractul de asigurare atât înaintea cât și după încheierea Poliței și să elibereze un duplicat al Poliței în cazul în care originalul a fost pierdut sau distrus.

14.CONSTATAREA ŞI EVALUAREA PAGUBELOR. STABILIREA ŞI PLATA DESPĂGUBIRILOR/SERVICIILE ACOPERITE

14.1 Cheltuielile oricăror servicii care nu sunt acoperite prin prezenta Poliţă sunt suportate de către Asigurat.

14.2 Plăţile pentru serviciile de tractare auto sunt suportate de către Asigurător şi decontate către Prestatorul de servicii.

14.3 Tractarea este disponibilă numai cu aprobarea autorităţilor în cazul producerii accidentelor rutiere, în conformitate cu reglementările legale.

14.4 Asiguratul poate însoţi transportul autovehiculului imobilizat. În caz contrar, va fi înştiinţat de către Prestatorului de servicii de sosirea autovehiculului la destinaţia stabilită.

14.5 Toate actele solicitate de Asigurător/Prestatorul de servicii se depun ori se prezintă în original. Actele originale rămân la dosarul de daună al Asigurătorului, ele constituind acte de justificare a plăţilor efectuate.

14.6 Asigurătorul are dreptul să refuze preluarea cheltuielilor legate de serviciile de tractare auto, urmând ca Asiguratul să suporte contravaloarea lor în următoarele situaţii:

 1. a) Asiguratul nu respectă oricare clauză a prezentelor conditii;
 2. b) în declaraţiile Asiguratului, care au stat la baza încheierii Poliţei sau care sunt făcute ulterior se constată neadevăruri, falsuri, aspecte frauduloase sau în mod evident exagerări. În aceste situaţii Poliţa devine nulă şi nu mai poate produce efecte juridice.

15.PERIOADA DE GRAŢIE/SUSPENDARE. REZILIERE/DENUNŢARE. NOTIFICĂRI. COMUNICĂRI

15.1 Perioada de grație/suspendare nu se aplică pentru plata primei de asigurare integrale și anticipate.

15.2 În cazul în care, înainte de a începe răspunderea Asigurătorului, accidentul s-a produs și asigurarea a devenit fără obiect, precum și în cazul în care, după începerea răspunderii Asigurătorului, producerea accidentului a devenit imposibilă, Polița se reziliază de drept, iar primele de asigurare plătite pentru perioada ulterioară rezilierii se restituie, înștiințându-se despre aceasta Asiguratul/Contractantul.

15.3 Polița încetează la expirarea perioadei asigurate sau, după caz prin epuizarea sumei asigurate, cu acordul Asigurat/Asigurător sau Contractant/Asigurător, prin denunțare unilaterală, prin rezilierea la cererea oricăreia dintre Părți, producerea evenimentului asigurat nu mai este posibilă.

15.4 Pe parcursul valabilității asigurării, Asiguratul, Contractantul, Asigurătorul pot denunța sau rezilia contractul de asigurare.

15.5 Rezilierea/denunțarea se face prin notificare transmisă cu cel puțin 20 de zile înainte. Încetarea Poliței ca efect al rezilierii/denunțării, devine efectivă după 5 zile calendaristice, calculate de la data înscrisă pe confirmarea de primire.

15.6 În cazul rezilierii dacă Asigurătorul nu a plătit despăgubiri pe acest contract se vor reţine primele de asigurare achitate pentru perioada de la începutul asigurării şi până la data rezilierii contractului, pe luni de asigurare, diferenţa restituindu-se Asiguratului. În cazul în care Asigurătorul a plătit despăgubiri sau datorează despăgubiri pentru evenimente survenite înainte de data rezilierii Poliţei nu se vor mai restitui Asiguratului primele pentru perioada rămasă.

15.7 În cazul în care Asiguratul este de rea-credinţă, dovedită, Asigurătorul este scutit de obligaţiile de plată a despăgubirii în urma producerii accidentului sau are dreptul să denunţe contractul de asigurare, cu efect imediat.

15.8 În cazul denunţării, prevederile contractului se aplică în toate cazurile de producere a evenimentului asigurat survenite înainte de denunţare, până la lichidarea definitivă a acestora.

16.SUBROGARE

16.1 În limitele cheltuielilor cu privire la serviciile de tractare auto acordate, Asigurătorul este subrogat în toate drepturile Asiguratului împotriva celor răspunzători de producerea prejudiciului (alții decât Asiguratul).

16.2 Dacă Asiguratul împiedică ori nu conservă dreptul de regres al Asigurătorului, sau dacă din vina lui exercitarea acestui drept nu mai este posibilă, Asigurătorul are dreptul să nu acorde despăgubirea, până la limita sumei reprezentând dreptul de regres.

17.MODIFICAREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE

Prin acordul scris al Asiguratului/Contractantului şi Asigurătorului, asigurarea poate fi completată și/sau modificată prin act adițional, agreat și semnat de părţi oricând în timpul perioadei de asigurare, modificările respective intrând în vigoare de la data convenită de părţi.

18.LEGISLAȚIE

18.1 Legea aplicabilă contractului de asigurare este legea română.

18.2 Asiguratul/Contractantul declară i s-a adus la cunstinţă posibilitatea negocierii clauzelor, conform prevederilor Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, cu modificările şi completările ulterioare.

18.3 Deducerile prevăzute de legislaţia fiscală aplicabilă contractelor de asigurare se supun Codului Fiscal în vigoare.

18.4 Documentele care atestă încheierea unei asigurări pot fi semnate şi certificate prin mijloace electronice, în condiţiile prevăzute de lege.

18.5 În vederea protejării Asiguraţilor/Beneficiarilor asigurării şi terţelor persoane păgubite, Asigurătorul contribuie la Fondul de garantare, destinat plăţilor de indemnizaţii rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii, încheiate în condiţiile legii, în cazul constatării insolvabilităţii Asigurătorului.

18.6 Asigurătorul are dreptul să utilizeze datele cu caracter personal ale Asiguraţilor/Contractanților/Beneficiarilor asigurării, inclusiv codul de identificare fiscală, în scopul gestionării contractelor de asigurare şi al instrumentării dosarelor de daună, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

19.LITIGII

19.1 Orice litigii în legătură cu aplicarea celor prevăzute în Contract sau cu cele ce rezultă din această aplicare se rezolvă pe cale amiabilă sau de către instanţele competente din România.

19.2 Persoanele care obţin sau încearcă prin orice mijloace să obţină pe nedrept despăgubiri din asigurare sau cei care înlesnesc asemenea fapte, se pedepsesc potrivit legii penale ori de câte ori fapta întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni.

20.FORȚA MAJORĂ

Forţa majoră exonerează de răspundere partea care, aflată în această situaţie, o notifică celeilalte părţi în termen de cel mult 7 zile de la apariţia forţei majore şi o dovedeşte cu înscrisuri oficiale în termen de 15 de zile de la apariţia acesteia. Dacă în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, Părțile au dreptul să notifice încetarea de plin drept a Poliței fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese şi fără ca obligaţiile scadente să fie afectate.

21.DISPOZIŢII FINALE

21.1. Dreptul de a ridica pretenţii faţă de Asigurător privind achitarea despăgubirii se stinge în termen de 2 ani de la data producerii accidentului.

21.2. Asiguratului/Beneficiarului îi sunt opozabile neîndeplinirea de către Contractant a obligaţiilor asumate prin prezenta Poliţă.

21.3. Lipsa invocării unui drept sau beneficiu, recunoscut uneia dintre Părţi prin prezentul Contract de asigurare, nu reprezintă o renunţare la dreptul sau beneficiul respectiv.

21.4. În orice situație în care, ulterior efectuării prestației, se constată că Asiguratul nu avea, conform Poliței, dreptul la această prestație Asigurătorul este în drept să recupereze, de la Asigurat, contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru prestarea serviciilor.

21.5. Dacă o clauză a acestui contract este declarată nulă, celelalte dispoziţii ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză valabilă care să corespundă cât mai bine spiritului contractului.

21.6. Drepturile de despăgubire dobândite în baza prezentei asigurări nu pot fi cesionate şi nici transferate către terţe persoane.

21.7. Prin acceptarea serviciilor de tractare se sting orice pretenţii ale Asiguratului faţă de Asigurător, în legătură cu evenimentul respectiv.

21.8. Prin semnarea Poliţei, părţile declară expres că au analizat şi cunosc limitările în timp şi de conţinut inserate în prezentele condiţii de asigurare şi le consideră rezonabile, utile şi necesare pentru buna desfăşurare a raportului juridic dintre ele.

Reteaua de service-uri partenere City Insurance.

Furnizor Oras JUDET Adresa service Telefon service Lucrari executate
AD GARAGE ALBA MOTOR Alba Iulia ALBA Str. Tudor Vladimirescu nr. 42 0744.633.064 / 0258.810.057 Tinichigerie, Vopsitorie
AUTO DRIVE CENTER SRL Alba Iulia ALBA Str. A.I.Cuza nr.40 0723.269.644 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
SC MECATRONICS SA  Alba Iulia ALBA Str Livezii nr.41B PUNCT CONSTATARE
AD GARAGE WES SYSTEM SRL Arad ARAD Str. Andrei Saguna nr. 181 0723.366.026 / 0257.281.154 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare
SERVICE EMPI Curtea de Arges ARGES STR VLAD TEPES NR13 PUNCT CONSTATARE
SERVICE PASTEUR Campulung Muscel ARGES Calea Magurii, Nr. 7 PUNCT CONSTATARE
SERVICE HYUNDAI ARGES Bucuresti-Pitesti DN 65B Km 4 510 M PUNCT CONSTATARE
AUTO TECHNOLOGY TEAM BRADU ARGES STR CIRESULUI NR8 PUNCT CONSTATARE
AD GARAGE ADVIRA PITESTI AUTOSTRADA Pitesti ARGES Autostrada A1, KM 107, Iesirea Catanele 0726.196.051 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare
MD MECANIC BENZ 2003 – DEPOZITELOR SRL Pitesti ARGES Str. Depozitelor nr.31 BIS 0734.664.842 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
EURIAL INVEST PITESTI Sat Geamana ARGES Sat Geamana, Comuna Bradu DN 65B 0248.207.617 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare, ITP
AUTOPRO MOND SA Bascov ARGES Str. Centru nr.131 0751.510.215 Mecanica, Tinichigerie, Vopsitorie, ITP
AVENUE CARS SA DN65B ARGES Autostrada Bucuresti-Pitesti DN65B km.4+510 m 0740.113.278 Mecanica, Tinichigerie, Vopsitorie, ITP
AUTO SAN REMO Bacau BACAU NICOLAIE BALCESCU KM279 PUNCT CONSTATARE
IDEAL AUTO SERVICE SRL Tg. Ocna BACAU Str. Costache Negri nr.2 0742.211.725 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
MIHOC SRL Onesti BACAU Str. Redului nr.3 0740.102.083 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
POLISERVICE IMPEX SRL Buhusi BACAU Str. Libertatii nr.17 0745.648.765 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
SALORA SOFT Bacau BACAU Str. Stefan cel Mare nr.50 bis 0740.007.402 / 0234.579.050 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
VITARA COM Moinesti BACAU Str. Atelierelor nr.132 0721.203.974 / 0721.203.973 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, ITP
AUTO MOTO INVEST SRL Bacau BACAU Calea Moldovei nr.191 0234.577.790 Tinichigerie, Vopsitorie
AUTOMOBIL CENTER IMPEX SRL Bacau BACAU Str. Republicii nr.1248 0744.613.412 / 0741.279.455 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
AD GARAGE AUTO PLUS SRL Onesti BACAU Bd. Oituz nr.13B 0745.357.875 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
AUTO SIENA Oradea BIHOR Calea Clujului nr. 302 A PUNCT CONSTATARE
AUTOGRAND ORADEA SRL Oradea BIHOR Calea Clujului nr.201 0723.275.777 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare, ITP
DOREX A&J SRL Oradea BIHOR Str. Closca nr.54 0744.592.057 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
PROFI ENGINEERING Oradea BIHOR Calea Clujului Nr. 202/A 0733.656.667 / 0724.222 324 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
CARSERV ROYAL SRL Oradea BIHOR Str. Ogorului nr.47 0749.557.271 Tinichigerie, Vopsitorie
D&P SRL Bistrita Nasaud BISTRITA Valea Jelnei nr. 8 0758.086.142 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vulcanicare
AD GARAGE WEST CAR SERVICE SRL Bistrita Nasaud BISTRITA Str. Libertatii nr.47 0720.544.040 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare
AD GARAGE LUX AUTO SRL Botosani BOTOSANI Str. Progresului nr. 6 0754.059.966 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
METAS SRL Botosani BOTOSANI Aleea Primaverii nr.1 0745.362.698 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
TRIDEX SERVICE SRL Botosani BOTOSANI Str. Catamarasti nr.561 0744.663.022 / 0744.663.023 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
SOHO AUTO SERVICE SRL Botosani BOTOSANI Str. Progresului nr.6 0754.059.966 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
ADA MOTORS SRL Braila BRAILA Soseaua Braila-Slobozia KM.3, Sat Varsatura, Strada Principala nr.12 0756.555.553 / 0756.555.100 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare, ITP
SERMATED SRL Braila BRAILA Soseaua de Centura km.110 0786.630.628 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
SERVICE AUTOMOBILE BRAILA SA Braila BRAILA Soseaua de Centura nr.4 0752.139.144 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
TMV AUTO MOTORS SRL Com Cazasu BRAILA Soseaua de Centura nr.6 0765.187.817 Tinichigerie, Vopsitorie
TEHNOBERT INDUSTRY SRL Braila BRAILA Sos. Ramnicu Sarat nr 92 0728.119.077 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
NELUNDIS SRL Comuna Chiscani BRAILA Sat Chiscani, Tarla 110 0747.814.258 / 0786.487.811 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
MBT MOTORS BRASOV STR. Zisinului, iesirea spre Tarlugeni, pe partea stanga PUNCT CONSTATARE
ARBLAST SRL BRASOV BRASOV Calea Bucuresti, Nr. 249 PUNCT CONSTATARE
AD GARAGE ARBLAST Brasov BRASOV Calea Bucuresti nr.249 0722.620.963 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
PROFI AUTO LAC SRL Fagaras BRASOV Str. Azotului nr.12 0744.842.557 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
SICARO SRL Brasov BRASOV Str. Harmanului nr.49W 0758.114.730 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
RED SERVICE KAROSERIE SRL Brasov BRASOV Str. Zaharia Stancu nr.13-15, langa Mall Coresi 0724.520.909 Tinichigerie, Vopsitorie
AEF AUTOMOBILE SRL Brasov BRASOV Calea Bucuresti nr.249 0758.232.381 / 0749.949.949 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
AUTO NOVEX SRL Rasnov BRASOV Str. Campului nr.1 0745.345.959 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
ROMINTRADE SERVICE SRL Brasov BRASOV Str. Fantanii nr.25 0752.319.194 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
AD GARAGE MONDO CONFEX Buzau BUZAU DN 2 Tranzit, Km 144+100 0769.061.576 / 0755.102.425 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare
VOPSITORIE ALEX SRL Vomuna Maracineni BUZAU Str. Depozitului nr.1 0785.122.384 Tinichigerie, Vopsitorie
ALEX AUTO PARTS&ACCESSORIES SRL Ramnicu-Sarat BUZAU Sos. Focsani nr.6 0766.839.946 Tinichigerie, Vopsitorie
AUTO GAN TIRES SRL Com. Vadu Pasii, Sat Scurtesti BUZAU Str. Jirlau nr.49 0748.848.963 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare
AUTOTRANZIT SRL Buzau BUZAU Sos. Spatarului nr.45 0766.659.063 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, ITP
AD GARAGE AGROAUTOTEST Oltenita CALARASI Sos. Calarasi nr. 69B 0726.107.889 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
HAPPY FUSION SRL Calarasi CALARASI Str. I.H. Radulescu nr.25 bis 0753.026.630 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
AGATA SRL Moldova Noua CARAS SEVERIN Str. Orsovei nr.13 0255/542.783 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, ITP
DIACONESCU I.F. Otelu-Rosu CARAS SEVERIN Str. Stefan cel Mare nr.17A 0723.653.087 Tinichigerie, Vopsitorie, Clima
EURO-BANAT LEASING Resita CARAS SEVERIN Str. Fagarasului nr. 13 0744.782.707 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
AD GARAGE AUTO SPORT SYSTEM SRL Cluj-Napoca CLUJ Str. Lombului nr. 1-3 0728.061.061 / 0264.481.881 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare
AD GARAGE MIPA IMPEX SRL SERVICE Cluj-Napoca CLUJ Str. Traian Vuia nr. 91 0264.414.582 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
AD GARAGE VASROM Dej CLUJ Str. Bistritei nr. 2 0745.695.018 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare
MERCEDES SERVICE IMPEX SRL Gherla CLUJ Str. Bobilna nr.22 0722.664.772 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
PALUCI SRL Turda CLUJ Str.  22 Decembrie 1989 FN 0745.634.801 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
PREMIUM CARS SRL Cluj-Napoca CLUJ Str. Avram iancu nr.402, Floresti 0749.126.117 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
EURIAL INVEST CLUJ Cluj-Napoca CLUJ Calea Turzii nr.251 0264.502.450 / 0264.502.464 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare, ITP
COMPLEX SERVICE ML Cluj-Napoca CLUJ Str. Kovary nr.8 0754.099.374 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
FARCAS SERVICE SRL Dej CLUJ Str. Crangului nr.15 0747.140.241 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
ZEPOCAR TECHNIK SRL Constanta CONSTANTA Str. Tulcei nr. 5, Langa Carrefour 0735.735.533 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, ITP
ANDROMEDA SERV SRL Constanta CONSTANTA DN 897/A903/22/2,4,6 0731.960.021 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
AUTO BEST ALL QUATRO SRL Constanta CONSTANTA Bd. Aurel Vlaicu nr.144 0720.044.943 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
AUTOCOMO SRL Constanta CONSTANTA Bd. Tomis nr.480 0724.997.024 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare
AUTOMAR CARSERVICE SRL Constanta CONSTANTA Str. Petre Poni nr.10 0724.314.440 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
DELTA INTERNATIONAL SRL Constanta CONSTANTA Str. Sergiu Celibidache nr.16 0754.033.661 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
EUROPARTS SERVICES SRL Constanta CONSTANTA Bd. Aurel Vlaicu nr.144, vis-à-vis de Black Sea, Incinta SCUT SA 0730.080.634 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
EXCLUSIV AUTO ENB SRL Constanta CONSTANTA Str. Intrarea Mangaliei nr.78A 0740.154.658 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
MATRIX CARS AUTO SRL Constanta CONSTANTA Bd. Aurel Vlaicu nr.140bis 0766.056.392 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare, Tractare
MOTORS PRONTO SRL Constanta CONSTANTA Str. Duiliu Zamfirescu nr.29 0724.332.679 / 0241.555.244 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
PERCELI AUTO SERVICE SRL Constanta CONSTANTA Str. Dumbraveni nr.70 0752.124.134 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
RAVER SERVICE SRL Constanta CONSTANTA Sos. Mangaliei nr.146 0722.998.861 / 0722.874.144 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
SERVICE AUTOMOBILE MANGALIA SA Mangalia CONSTANTA Str. Saturn nr.1 0241.755.733 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
SERVICE VAROGEN SRL Medgidia CONSTANTA Sos. Constantei nr.8D 0728.303.253 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
SIMAC LC SERVICE SRL Constanta CONSTANTA Bd. I.C.Bratianu nr. 45 0727.740.867 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
UTILNAVOREP SA Constanta CONSTANTA Bd. Aurel Vlaicu nr.52 0722.724.891 Tinichigerie, Vopsitorie
MANCAR MOTORS SRL Constanta CONSTANTA Str. Baba Novac nr.190 0734.555.546 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare
EURO AUTO SERVICE SRL Constanta CONSTANTA Parcela A663/2/2/1/1 Hala Industriala 0729.440.127 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie,
MULTISERVICE CYCLOP VTM SRL Constanta CONSTANTA Str. Pionierului nr.3A, camera 2 0724.228.580 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
DELI MOTORS EST SRL Constanta CONSTANTA B-dul I.C.Bratianu nr.28 0755.962.962 / 0737.638.902 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
PREMIUM INTERAUTO SRL Constanta CONSTANTA Str. Petre Papadopol nr.14 0724.631.323 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
FANTASY MOTORS SRL Constanta CONSTANTA Bd. Aurel Vlaicu nr.125 0728.921.246 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
RADACINI MOTORS SRL-CONSTANTA Constanta CONSTANTA Bd. Timisoara 128 0728.555.137 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
EDY SERVICE EXCLUSIVE SRL Constanta CONSTANTA Str. Varful cu Dor nr.6 0753.807.978 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
CARFIX MOTORS SRL Constanta CONSTANTA Bd. Aurel Vlaicu nr.52 0371.172.655 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
ACS SERVICE MEDEEA SRL Constanta CONSTANTA Str. Medeea nr.1C 0744.579.630 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
BLC SERVICE Constanta CONSTANTA Str.Justitiei 45 PUNCT CONSTATARE
CRUSH AUTO SERVICE SRL Constanta CONSTANTA Bd. Aurel Vlaicu nr.125 0726.285.990 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare
AD GARAGE TORPEDO Tg. Secuiesc COVASNA Localitatea Lunga nr. 454, Targu Secuiesc 0745.062.732 / 0267.365.472 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, ITP
MISU SRL Sf. Gheorghe COVASNA Str. Muncitorilor nr.1 0744.320.810 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
NOVOTECH SRL Sf. Gheorghe COVASNA D.N. 12 KM 8+018m 0733.945.320 / 0733.945 312 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
RAIMAN CAPUCINO Targoviste DAMBOVITA Aleea Sinaia nr. 6-8 0723.630.491 / 0722.329 388 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
AUTOZON SRL Craiova DOLJ Str. Caracal nr. 328 0733.373.399 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
WIN MOTORS SRL Craiova DOLJ Str. George Enescu nr. 70 0734.007.201 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
EXCLUSIVE AUTOLAND SRL Craiova DOLJ B-dul Dacia nr.125 0743.609.415 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
AD GARAGE TWIN COM SRL Craiova DOLJ Str. Caracal nr. 115A, Craiova 0740.035.689 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
SERPICO SRL Craiova DOLJ Str. Pictor Oscar Obedeanu nr.16A 0721.210.309 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
PRESTAGENT SA Craiova DOLJ Str. Severinului nr.49 0726.688.300 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
SPRINTER AUTO SRL Comuna Simnicul de Sus, Craiova DOLJ Str. Cocorului nr.16 0745.502.127 Mecanica, Tinichigerie, Vopsitorie
AD GARAGE AUTOUNIVERSAL SRL Galati GALATI Str. Portului nr. 54-56 0744.581.326 / 0236.413.344 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare, ITP
DIICROM Galati GALATI Str Dr Petru Groza  nr. 2 PUNCT CONSTATARE
AUTOMECANICA S.C.M. Galati GALATI Str.Traian, nr. 442 bis PUNCT CONSTATARE
AD GARAGE IRMEX Galati GALATI Drumul de Centura 42-44 0736.217.021 / 0236.426.304 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare
ADA MOTORS COMPANY Galati GALATI Str. Brailei nr.269 0747.289.566 / 0728.282.054 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare, ITP
CEZALI SRL Tecuci GALATI Str. 1 Decembrie 1918 nr.134-136 0720.501.323 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare
IATSA GALATI SA Galati GALATI Str. Drumul Viilor nr.6 0724.365.036 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare
NALBA TRADING SRL Galati GALATI Str. Brailei nr.219 0742.066.500 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
VEST AUTO TRADING SRL Galati GALATI Str. Constantin Brancoveanu nr.23 0745.980.671 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
VEST AUTO MDM SRL Sat Sendreni, Comuna Sendreni GALATI Sat Sendreni nr. 1234 0744.825.930 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
AEF AUTOMOBILE SRL Galati GALATI Str Capitan Vasile Panu, nr 34 0758.232.399 / 07582.32.387 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
LUCMAR SRL Giurgiu GIURGIU Str. Negru Voda nr. 77 0723.264.226 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare
AD GARAGE MAGMA COM Tg.Jiu GORJ Str. Unirii nr. 116A, Tg. Jiu 0744.567.029 / 0253.227.272 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare, ITP
PRO AUTO LOGISTICS SRL Tg-Jiu GORJ Str. Tismana nr.71 0756.108.908 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
TOTALAUTOSERV SRL Tg-Jiu GORJ Str. 23 August nr.107 0784.294.005 / 0766.289.835 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
AD GARAGE GRAND SYSTEM SRL Miercurea-Ciuc HARGHITA Str. Ret nr. 83 0721.334.792 / 0725.921.672 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
AUTOGRUP-SIMO SRL Odorheiu Secuiesc HARGHITA Str. Beclean nr.298 0740.021.165 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, ITP
AUTOSPORT SRL Miercurea-Ciuc HARGHITA Str. Kossuth Lajos nr.30 0266.316.140 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, ITP
LACZKO EDITION SRL Gheorgheni HARGHITA Str. Muskatli nr.41 0744.920.723 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
VOPSITORIE 3000 SRL Toplita HARGHITA Str. Mesteacanului nr.13 0742.323.568 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
AD GARAGE AUTOCORD SRL Deva HUNEDOARA Calea Zarandului nr.22 0723.854.487 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, ITP
AD GARAGE ROWAY COM Hunedoara HUNEDOARA Sat Santandrei, Intrarea Cernei nr. 16 0723.227.300 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare, ITP
AD GARAGE SOCOM UNIREA UNITATEA NR 65 Petrosani HUNEDOARA Str. Nicolae Balcescu nr. 1, Petrosani 0721.276.075 / 0254.540.189 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
GB MOTORS INVEST Deva HUNEDOARA Str. Santuhalm nr.67F 0754.020.195 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
AD GARAGE PROFESIONAL SERVICE Slobozia IALOMITA Str. Marasesti  nr 5 0726.759.381 / 0243.233.311 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare
BOGYAT SERV SRL Fetesti IALOMITA Str. Calarasi nr.545 0761.696.207 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
CAR SERVICE Iasi IASI Calea Chisinaului nr 35 0731.309.245 pUNCT CONSTATARE
AUTO CD SERV Iasi IASI Comuna Valea Lupului 0788.428.717 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare
AUTOPRO REFINISH SRL Comuna REDIU IASI Calea Chisinaului nr.22 (incinta TEBA) 0745.231.402 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
AVANTEST SRL Com. Miroslava IASI Com. Miroslava (Sat Uricani) 0744.118.811 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
BISMARK IMPEX SRL Sat Mogosesti IASI Bd. Chimiei nr.14 0757.368.188 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
CIOLACU AGENTIA PENTRU PRESTARI SERVICII AUTO SERVICE RAPID SRL Iasi IASI Str. Ursulea nr.7A 0754.059.531 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
EUROSERVICE NORD-EST Pascani IASI Str. Garii nr.1 0723.190.896 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
SUPERCAR ART SERV SRL Iasi IASI Calea Chisinaului nr.45A 0745.610.774 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
VOPSITORIA INTER DIP. SRL Iasi IASI Strada Podisului nr. 22B 0232.262.530 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
TOTAL SERVICE GROUP SRL Iasi IASI Str. Octav Bancila nr.3 0745.762.892 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
SORANA SRL Iasi IASI B-dul Dimitrie Mangeron nr.49 0744.642.726 / 0745.355.894 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
DELCAR SRL Iasi IASI Str. Arh. Beridei nr.69 0745.141.234 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
AUTO TRANS COM SRL Pascani IASI Str. Moldovei nr.67 0725.590.080 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
VOPSITORIA REMESA SRL Iasi IASI Str. Pacurari nr.69, C1 0758.776.776 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
AUTO K9 Bucuresti ILFOV Șoseaua Vitan-Bârzești 7A PUNCT CONSTATARE
CONCEPT CAR SERVICE Bucuresti ILFOV Bd. Timisoara, Nr. 76 D PUNCT CONSTATARE
AUTO TEX CAR EXPERT Bucuresti ILFOV Str. Parintele Galeriu, Nr. 12-14 PUNCT CONSTATARE
DAB Bucuresti ILFOV Str Cornu Luncii Nr. 2-4, sector 3 PUNCT CONSTATARE
AUTOCAR GRUP SERVICE Bucuresti ILFOV Str. Pritopescu C-tin, Nr.9A pipera PUNCT CONSTATARE
TA FILARET Bucuresti ILFOV Str. Spataru Preda, Nr. 7A PUNCT CONSTATARE
SERVICE AUTO MILITARI Bucuresti ILFOV Str. Barsanesti Nr. 23 PUNCT CONSTATARE
MCC AUTOGLASS Bucuresti ILFOV Str. Spataru Preda, Nr. 7A PUNCT CONSTATARE
NEW AUTO GLASS Bucuresti ILFOV Str. Av. Popisteanu PUNCT CONSTATARE
AD GARAGE AUTO BELUCCI Bucuresti ILFOV Bd. 1 Decembrie 1918 nr.21E 0728.558.890 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
AD GARAGE AUTO GAMA COMPLET SRL Cornetu ILFOV Sos. Alexandriei nr. 1A 0758.080.354 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare
AD GARAGE AUTO GAMA COMPLET SRL Bucuresti ILFOV Calea Rahovei nr.266-268, Sector 5 0758.080.355 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare
CAR KRAFT SERVICE Bucuresti ILFOV Bd. Metalurgiei nr. 77, sector 4 0758.060.631 / 021.380.10.60 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
AD GARAGE DAMAR AUTO SERVICE Pantelimon ILFOV Bd. Biruintei nr. 69-71, Comuna Pantelimon 0726.260.249 / 0723.295.370 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare
AD GARAGE MOBILE POWER SERVICE Jilava ILFOV Sos Giurgiului nr 288G 0746.141.425 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare
AUTO HOFF Pantelimon ILFOV Soseaua de Centura nr.10 0747.133.978 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
AUTO MITCONY COM Bucuresti ILFOV Str. Hortensiei nr. 63 0729.998.589 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare
BADSI SRL Bucuresti ILFOV Str. Pipera nr. 50A 0726.325.851 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare
CARS TUNING SERVICE Bucuresti ILFOV Bd. Preciziei nr.3, Sector 6 0743.067.072 / 0758.232.395 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
CASA AUTO VALMAR SRL Bucuresti ILFOV Str. Nutu Ion nr.44 0756.348.374 / 0755.081.181 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
DANLUC AUTO SRL Bucuresti ILFOV Calea Grivitei nr.371, Sector 1 0744.351.061 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare
DAS AUTO GARAGE Bucuresti ILFOV Str. Baia de Arama nr.1 0723.295.370 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare
GLOBAL AUTO SERVICE CLASS SRL Bucuresti ILFOV Str. Parcului nr.24, Sector 1 0754.058.637 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
KING CAMPIONE Bucuresti ILFOV Prelungirea Ferentari 68-70 021.330.41.96 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
KOSTIMO Domnesti ILFOV Soseaua de Centura nr.31 0722.512.420 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
LEADER AUTO SERVICE SRL Bucuresti ILFOV Calea Giulesti nr.6-8, Sector 6 0733.912.129 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare, ITP
MJD PRESTIGE Bucuresti ILFOV Str. Turnu Magurele nr. 66 0730.096.962 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare
NORD AUTO EXPRESS SRL Bucuresti ILFOV Str. Izbiceni nr.102, Sector 1 0749.000.100 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
PILOT CAR SERVICE SRL Voluntari ILFOV Bulevardul Eroilor nr.83-85 0724.515.912 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare, ITP
RORIS IMPEX SRL Bucuresti ILFOV Str. Valea Lunga nr.47, Sector 6 0722.296.221 / 0736.645.358 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
S&M AUTOSERVICE Bucuresti ILFOV Str. Traian nr.126, Sector 3 0731.344.154 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
SD PRESTIGE Bucuresti ILFOV Str. Turnu Magurele nr. 66 0730.096.961 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare
VLM MEISTER SERVICE SRL Bucuresti ILFOV Str. Luica nr.158, Sector 4 0745.147.261 / 0745.147.260 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare
BUSINESS DEVELOPMENT TEAM SRL Bucuresti ILFOV Str. Dambovita nr.10B 021.221.15.15 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
KMG LINE AUTO CENTER SRL Bucuresti ILFOV Soseaua Viilor nr.14 0767.855.198 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare, ITP
EURIAN INVEST MILITARI Bucuresti ILFOV Bd. Iuliu Maniu nr.572-574, Sector 6 021.207.77.00 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare, ITP
EURIAL INVEST OTOPENI Otopeni ILFOV Calea Bucuresti nr.24 DN1 021.202.99.30 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare, ITP
EURIAL INVEST PANTELIMON Pantelimon ILFOV Bd. Biruintei nr.1B 021.408.68.00 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare, ITP
COLOR DISTRIBUTION SRL Bucuresti ILFOV Bd. Preciziei nr.11, Sector 6 0726.842.133 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
AD GARAGE CAR EXPERT AUTO CENTER SRL Voluntari ILFOV Sos. Pipera-Tunari nr.1 0745.200.084 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
CENTRAL SERVICE SRL Bucuresti ILFOV Str. Dragos Voda nr.65, Sector 2 0742.006.660 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
TIMAS SRL Tunari ILFOV Soseaua de Centura nr. 27 0744.326.484 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
RADACINI MOTORS SRL Bucuresti ILFOV Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
PROMOTOR REAL SERVICE SRL Bucuresti ILFOV Drumul Bacriului nr.17, Sector 6 0751.229.306 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
CONCHIF METAL SRL Bucuresti ILFOV Soseaua Fundeni nr.120G 0765.948.147 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
MASTER TUNER Bucuresti ILFOV Str. Teiul Doamnei nr.92 0722.221.321 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare
TOP LAC SRL Bucuresti ILFOV B-dul Timisoara nr.179, Sector 6 0755.022.834 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
OEM CAR PARTS SRL Voluntari ILFOV B-dul Eroilor nr.83-85 0748.683.864 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
SAAF IMPEX COMP SRL Bucuresti ILFOV Str. Anghel Moldoveanu nr.3, Sector 4 0724.272.449 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, ITP
AD GARAGE MENTEN SERVICE SRL Baia Mare MARAMURES Str. Luminisului nr. 6A, Baia Mare 0730.606.995 / 0262.215 .313 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, ITP
GIVAL SRL Baia Mare BAIA MARE Str. Independentei nr.69 0362.800.405 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
FEDOX SRL Negresti Oas MARAMURES Str. Crizantemelor nr.9/A 0724.052.777 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
AD GARAGE SUXESS SRL Baia Mare MARAMURES Str. Ariesului nr.11, Baia Mare 0753.095.544 / 0262.228.149 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare
AUTO-VENTEL SRL Borsa MARAMURES Str. Energiei nr.28 0744.701.108 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare
CARMER AUTO TRANS Drobeta Turnu Severin MEHEDINTI Bd. Virciorovei nr. 35-37 0735.856.770 / 0725.224.098 Mecanica, Electrica, Vulcanizare, Tinichigerie, Vopsitorie
AD GARAGE AUTO-DOM SRL Ludus MURES Str. Plopilor nr. 19, Ludus 0744.502.562 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare
AUTO PRESS SIGHISOARA SRL Sighisoara MURES Str. Mihai Viteazul nr. 119/A 0754.059.449 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, ITP
MEGA AUTOSERVICE SRL Reghin MURES Str. Duzilor nr.59 0740.542.001 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
PANSERVICE SRL Targu Mures MURES Str. Toamnei nr. 10 0744.804.429 Mecanica, Electrica, Vulcanizare, Tinichigerie, Vopsitorie
METRONOM SRL Targu Mures MURES Str. Mureseni nr.43A 0740.002.554 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
AUTOCENTER DEVELOPMENT SRL Corunca MURES Loc. Corunca nr.395F2 0734.730.265 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
AD GARAGE MOLDOSERVICE Bicaz NEAMT Str. Piatra Corbului nr. 41, Bicaz 0725.834.212 / 0233.254.229 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare, ITP
PANEVADA PRODCOM SRL Roman NEAMT STR. STEFAN CEL MARE  NR. 259 PUNCT CONSTATARE
AD GARAGE SINUS GRUP SRL Com. SAVINESTI NEAMT Com. Savinesti, Str. Chimiei nr. 6, 0722.208.413 / 0722.431.196 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
AUTOMEISTERTH SRL Tg. Neamt NEAMT Bd. Stefan cel Mare nr.215 0720.049.294 / 0745.669.809 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
AUTOVEST SERVICE SRL Piatra Neamt NEAMT Str. Dumbravei nr.9 0233.280.737 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
MAPI SRL Tg. Neamt NEAMT Str.Radu Teoharie nr 5A 0743.584.933 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare, ITP
CAPITAL AUTO Slatina OLT Str. Pitesti nr. 110A, Slatina 0760.276.776 / 0249.410.110 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, ITP
COMREM SERVICE SA Slatina OLT Str. Cireasov nr.5 0763.977.654 / 0744 360.432 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
SEDA SERVICE SRL Caracal OLT Str. Buzesti nr.8 0740.209.883 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
AD GARAGE MOTORMANIA IMPEX SRL Ploiesti PRAHOVA Sos. Ploiesti-Targoviste, Km 8 (Parc Industrial) 0748.117.053 / 0244.436.333 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare
AD GARAGE SILDANI AUTO Boldesti-Scaieni PRAHOVA Sos. Ploiesti-Valeni nr. 1 0763.668.813 / 0763.668.213 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
EURIAL INVEST PLOIESTI Sat Blejoi PRAHOVA Sat Blejoi, Comuna Blejoi nr.915B 0244.402.940 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare, ITP
AUTOGRAY SRL Ploiesti PRAHOVA Str. Mihai Viteazu nr.426D 0747.365.874 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie,
BOGMAN MECHANICS SRL Ploiesti PRAHOVA Str. Poligonului nr. 9 0723.604.058 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
VLAVICOM SRL Campina PRAHOVA Str. Salaj nr.2 0723.247.441 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
AUTOMAR SRL Ploiesti PRAHOVA Str. Laboratorului nr.33-35 0723.595.918 / 0721.151.760 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
AD GARAGE LUDWIG SRL Nusfalau SALAJ Str. Garii nr. 30, Localitatea Nusfalau 0744.395.871 / 0260.670.362 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, ITP
ASZODI SERV AUTO SRL Zalau SALAJ Bd. Mihai Viteazul nr.167, Zona Avicola, hala 2 0744.535.219 Tinichigerie, Vopsitorie
CSK AUTO SRL Zalau SALAJ Str. George Cosbuc nr. 19A 0723.318.692 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
AD GARAGE MONARH SRL Satu Mare SATU MARE Str. Careiului nr. 16 0752.190.391 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare
AD GARAGE WEST CAR TRADE Satu Mare SATU MARE Str. Botizului nr.167 0728.883.092 / 0728.883.095 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare
AUTOSERVICE SZUCS Carei SATU MARE Str. Mihai Viteazu nr.111 0745.873.411 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
AD GARAGE COEXPRES SRL Satu Mare SATU MARE Str. Aurel Vlaicu nr.76/A 0740.340.103 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare, ITP
AD GARAGE PRO SERV AUTO SRL Medias SIBIU Str. Titus Andronic nr. 23 0743.182.576 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
AD GARAGE V.A.G. SERVICE SRL Sibiu SIBIU Str. Ciprian Porumbescu nr. 15 0731.311.359 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
EXTREME CAR SERVICE SRL Selimbar SIBIU Str. Mihai Viteazul nr.58 0722.228.405 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
TRANSCOM IONY SRL Sibiu SIBIU Str. Henry Coanda nr. 63B 0751.189.602 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare, ITP
IULIAN CONSULTING SRL Sibiu SIBIU Str. Stefan cel Mare nr.137B 0720.603.603 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
AD GARAGE COSMI-VAS IMPEX Suceava SUCEAVA Str. Vilelor nr.272 0752.194.079 / 0230.512.863 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, ITP
SC AUTOGRAY SRL Ipotesti SUCEAVA STR MIHAI VITEAZU,NR 426D PUNCT CONSTATARE
SC ALTIUM SUCEAVA SUCEAVA Str. Marginea, nr.644 PUNCT CONSTATARE
ADIANI SRL Vatra Dornei SUCEAVA Str. Unirii nr.58 0742.529.808 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
ING SERVICE Campulung Moldovenesc SUCEAVA Str. Trandafirilor nr.4 0722.767.180 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
LITTLE STAR SRL Vatra Dornei SUCEAVA Str. Transilvaniei nr.137 0729.308.186 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
LUC&DAN SRL Radauti SUCEAVA Calea Bucovinei nr.13 0728.900.673 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
ZAMARO IMPEX SRL Scheia SUCEAVA Soseaua Humorului nr.144 0745.200.223 / 0230.526.515 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
BUCOVINA BUS SRL Suceava SUCEAVA Str. Cuza Voda nr.59B 0745.639.426 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
TEHNO DINAMIC SERVICE SRL Sat Cumpana, Comuna Bosanci SUCEAVA Sat Cumpana 0742.201.032 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
AD GARAGE GEVA COM Turnu Magurele TELEORMAN Soseaua Alexandriei nr. 17, Turnu Magurele 0742.353.611 / 0247.417.836 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare
EUROCAR SERVICE TELEORMAN SRL Alexandria TELEORMAN Str. Bucuresti nr.187 0769.250.312 / 00728.628 406 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
MAG COM SRL Rosiori de Vede TELEORMAN Str. Dobrogeanu Gherea nr.4A 0735.908.205 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, ITP
MARINESCU SERVICE SRL Alexandria TELEORMAN Str. Agricultori nr.36 0768.060.603 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
OVIDIU SERV COM SRL Rosiori de Vede TELEORMAN Str. Dunarii nr. 245 0745.980.967 / 0247/466.663 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare
PLUS AUTO COM SRL Alexandria TELEORMAN Str. Bucuresti nr.187 0724.558.412 / 0763.753.789 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
AUTOCORA SERVICE SRL Alexandria TELEORMAN Sos. Turnu Magurele nr.1 0754.202.510 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare, ITP
AUTOCORAGRUP SRL Nanov TELEORMAN Str. Dunarii nr.16 0763.753.789 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
AD GARAGE D AUTO XPERT Timisoara TIMIS Str. Paul Constantinescu nr. 12 0735.531.360 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare
AD GARAGE RS MOBILE SRL Timisoara TIMIS Str. Alina C. Ionescu nr. 6, Timisoara 0722.437.978 / 0256.217.791 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
ADIMARSIM SERVICE SRL Tulcea TULCEA Str. Victoriei nr.99 0758.017.591 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
CONVENABIL SRL Tulcea TULCEA Str. Barajului nr.6 0757.037.749 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, ITP, Vulcanizare
CORMAR Tulcea TULCEA Str. Viticulturii nr. 2, Incinta fostului I.V.V. 0728.023.792 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
VALBERTO SRL Tulcea TULCEA Str. Mahmudiei nr. 154A 0760.677.490 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
TORICANII Rm Valcea VALCEA Str. Barajului Nr 12 PUNCT CONSTATARE
AD GARAGE EUROSERVICE NVT (NURVIL) Rm Valcea VALCEA B-dul Dem Radulescu nr. 32 0736.699.901 / 0736.699.902 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare
AD GARAGE ROSAN AUTO GRUP Rm Valcea VALCEA Str.Stirbei Voda nr. 103 0748.105.379 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
METENE SERVICE SRL Dragasani VALCEA Str. Podgoriei nr.23 0731.831.918 / 0250.810.810 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare, ITP
SC GEROSTAR SRL HUSI Husi VASLUI STR. STANILESTI  NR.8 PUNCT CONSTATARE
RODAV SRL Vaslui VASLUI Soseaua Nationala nr. 3, DN Vaslui-Iasi 0746.636.126 / 0335.411.796 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
ANA AUTOCENTER SRL Barlad VASLUI Str. Tecuciului nr.1 0740.184.043 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
A&A INVENT SRL Vaslui VASLUI Str. Agroindustriala nr.4 0758.012.211 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
MOTOR GRUP SRL Vaslui VASLUI Str. Calugareni nr.106 0751.361.705 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie
CARBURATOR SRL Husi VASLUI Str. Obor nr.5 0762.269.595 Tinichigerie, Vopsitorie
BAVICAUTO SRL Adjud VRANCEA Str. Republicii DN2 0745.622.061 / 0745.625.925 Mecanica, Electrica, Tinichigerie, Vopsitorie, Vulcanizare
INCOMS SERVICE Focsani VRANCEA Calea Munteniei T83 P435 PUNCT CONSTATARE
CEZALI Tecuci VRANCEA str. 1 Decembrie 1918  nr. 134-136 PUNCT CONSTATARE